Przegląd podatkowy

BieszczadyPrzegląd podatkowy polega na ocenie prawidłowości prowadzenia dotychczasowej działalności pod względem podatkowym. Największą korzyścią przeglądu podatkowego jest możliwość profesjonalnego zbadania swojej dokumentacji podatkowej zanim zrobią to organy podatkowe lub kontroli skarbowej. Przegląd podatkowy pozwala skorygować popełnione błędy, zapobiec ich popełnieniu w przyszłości, wskazać potencjalne oszczędności podatkowe. Przegląd podatkowy może ograniczyć ryzyko odpowiedzialności karnej skarbowej dla osób kierujących przedsiębiorstwami.

Przegląd podatkowy ma na celu:

 • identyfikację i usunięcie nieprawidłowości w rozliczeniach podatkowych,
 • ocenę czy transakcje zostały prawidłowo zakwalifikowane dla celów podatku VAT,
 • weryfikację momentu powstania obowiązku podatkowego dla transakcji,
 • weryfikację ujęcia transakcji w odpowiednim okresie rozliczeniowym,
 • określenie poprawności ustalenia podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług,
 • ocenę prawidłowości przyjętej stawki podatku VAT,
 • weryfikację prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego,
 • ocenę prawidłowości wystawianych faktur pod względem formalnym i materialnym,
 • minimalizowanie skutków finansowych błędnie zakwalifikowanych transakcji,
 • wdrożenie rozwiązań umożliwiających prawidłowe rozliczenia podatkowe w przyszłości,
 • wskazanie możliwości optymalizacji podatkowej.

W ramach przeprowadzonego przeglądu podatkowego dostarczam wewnętrzny raport podatkowy, który umożliwia skorygowanie błędów w rozliczeniach podatkowych i zapobieżenie powstawaniu błędów w przyszłości. Raport podatkowy będzie zawierać:

 • omówienie wykrytych nieprawidłowości,
 • diagnozę zagadnień rodzących ryzyko podatkowe i wskazanie prawidłowych rozwiązań,
 • analizę obecnego podejścia organów podatkowych i sądów administracyjnych,
 • ocenę poziomu ryzyka sporu z organami podatkowymi,
 • propozycję działań pozwalających ograniczyć lub wyeliminować potencjalne ryzyka podatkowe.

Osoby zainteresowane bezpieczną weryfikacją rozliczeń podatkowych w swojej firmie zapraszam do kontaktu telefonicznego (+48 508 237 315) lub mailowego ().

Zbigniew Stecz
radca prawny