Podatek VAT

BieszczadyCel gospodarczy często można osiągnąć na co najmniej dwa sposoby. O ile te sposoby mogą mieć podobne rezultaty gospodarcze, ich skutki podatkowe VAT mogą być diametralnie różne. Wybór drogi A pod względem biznesowym lub prawnym może nie różnić się specjalnie od drogi B. Może się jednak okazać, że droga B jest bardziej korzystna pod względem podatkowym w stosunku do drogi A. Jej wybór może mieć wpływ na obniżenie finalnej ceny towaru lub usługi. Dlatego odpowiedź na pytanie jakie skutki podatkowe mogą wywołać pomysły biznesowe, jest tym czego potrzebuje każde przedsiębiorstwo rozsądnie planujące swoje działania. Aby uzyskać taką odpowiedź warto skorzystać z usług doradztwa podatkowego w zakresie VAT.

W ramach doradztwa podatkowego VAT profesjonalnie dokonuję wszechstronnej analizy konsekwencji podatkowych bieżących i planowanych transakcji. Przeprowadzona analiza jest podstawą do wskazania potencjalnych rozwiązań wraz z oceną bezpieczeństwa ich stosowania. Dodatkowo udzielam pełnego wsparcia we wdrażaniu zaproponowanych rozwiązań.

Świadczona usługa w zakresie doradztwa podatkowego VAT jest dodatkowo rozszerzona o analizę konsekwencji powstających na gruncie innych przepisów (cywilnych, karnych, administracyjnych) związanych z daną transakcją.

W szczególności oferuję:

 • ocenę skutków w podatku VAT przeprowadzonych transakcji krajowych i międzynarodowych,
 • analizę możliwości podatkowej optymalizacji – zwiększającej płynność finansową lub zmniejszającej ryzyko zakwestionowania rozliczeń podatkowych przez organy podatkowe lub kontroli skarbowej,
 • określenie prawidłowości rozliczeń podatkowych VAT,
 • przygotowywanie lub weryfikację deklaracji podatkowych VAT, informacji podsumowujących VAT-UE oraz deklaracji Intrastat,
 • prowadzenie lub weryfikacja rejestrów podatkowych VAT,
 • analizę zmian w zakresie przepisów o VAT i ich wpływu na dotychczasową strukturę działalności
 • szkolenia pracowników w zakresie regulacji dotyczących prawidłowego stosowania procedur, wynikających z przepisów VAT,
 • wsparcie w uzyskiwaniu zwrotu podatku VAT poniesionego w innych państwach Unii Europejskiej,
 • bieżące doradztwo podatkowe VAT,
 • analizę relacji pomiędzy podatkiem VAT a innymi podatkami oraz potencjalnych konsekwencji,
 • pomoc w prowadzeniu postępowań przed organami podatkowymi i kontroli skarbowej,
 • dochodzenie praw w postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Przykłady szczegółowych projektów związanych z podatkiem VAT:

W celu skorzystania z doradztwa podatkowego w zakresie podatku VAT, zachęcam do kontaktu telefonicznego (+48 508 237 315) lub mailowego ().

Zbigniew Stecz
radca prawny